kamerový systém - TARIN reklamná agentúra

Dôležité upozornenie! Neponúkame na internete ani na sociálnych sieťach žiadnu prácu! Niekto dlhodobo zneužíva meno našej firmy.
Prejsť na obsah

kamerový systém

Informácia o spracúvaní osobných údajov
Pre informačný systém: IS kamerový systém – oprávnený záujem

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20
Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho
parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje
spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme
poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše
práva pri spracúvaní osobných údajov.

1. Identifikačné a kontaktné údaje:
Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť  TARIN s.r.o., Slnečná 995/12, 05971 ĽUBICA, IČO: 36764582, tarin@tarin.sk

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných
údajov: tarin@tarin.sk

3. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
Osobné údaje osôb pohybujúcich sa v monitorovanom priestore v rozsahu
záznamu z kamerového systému (bez zvukového nahrávania) zachytávajúceho
dotknutú osobu (tvár, činnosť).

4. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
Priamo od dotknutej osoby (pohybovaním sa v monitorovanom priestore)

5. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, teda monitoruje priestory prostredníctvom
kamerového systému za účelom bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany
majetku a zdravia, na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, alebo tretej
strany podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

6. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
Oprávneným subjektom (inštitúciám/organizáciám) podľa osobitného právneho
predpisu (napr. orgány činné v trestnom konaní, a pod.)

7. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

8. Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu 7 dní odo dňa ich vyhotovenia, v
osobitných prípadoch ich spracúva na dobu nevyhnutnú pre splnenie účelu
(poskytnutie kamerových záznamov orgánom činným v trestnom konaní alebo
vedenie priestupkového, alebo disciplinárneho konania).

9. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom,
ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie,
alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu
osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho
rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj
právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak
prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá
osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov
založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje
práva zaslaním emailu na adresu:tarin@tarin.sk, alebo písomne na adresu
prevádzkovateľa.

10.Povinnosť poskytnutia osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v zmysle Zákona, na ochranu
oprávnených záujmov prevádzkovateľa a tretej strany. Dotknutá osoba rozhoduje
o poskytnutí svojich osobných údajov pohybom v monitorovaných priestoroch.
V prípade pohybu v monitorovanom priestore je dotknutá osoba automaticky
zaznamenaná na kamerový záznam, bez možnosti rozhodnúť sa
o spracúvaní/nespracúvaní svojich osobných údajov.

11.Profilovanie
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom
založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
Návrat na obsah